Regulamin sklepu

Niniejszy dokument opisuje regulamin zakupów w naszym sklepie internetowym. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nim.

1. Postanowienia ogólne

• Właścicielem Sklepu Internetowego pod adresem www.eklektycznymishmash.pl jest Barbara Sobol z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. Krakowska 75b/2.
• Poniższy regulamin skierowany jest do Konsumenta i definiuje tryb i zasady zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
• Do korzystania ze Sklepu, sprawdzania asortymentu oraz zawierania Umowy sprzedaży konieczne jest: posiadanie urządzenia z dostępem do internetu i przeglądarką internetową, wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
• Klient może komunikować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
–  strony internetowej, poprzez zakładkę „Kontakt”,
–  poczty elektronicznej, pisząc wiadomość na adres mailowy: sklep@eklektycznymishmash.pl,
–  telefonicznie pod numerem +48 502 174 196 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00),
–  pisemnie na adres Sprzedawcy: Barbara Sobol, ul. Krakowska 75b/2, 42-500 Będzin.
• Ceny podawane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN). Ceny przy produktach nie zawierają ceny dostawy.
• Sprzedawca w każdym momencie ma prawo do zmiany ceny towarów, udzielenia rabatu na cały asortyment lub pojedyncze produkty bądź wycofania towaru.
• Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu na dowolny adres pocztowy zlokalizowany w Polsce.

2. Definicje

• Dni robocze –  każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
• Dostawa-  czynność mająca na celu dostarczenie Klientowi Towaru wskazanego w Zamówieniu, 
• Klient-  każda osoba składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
• Konsument-  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,
• Newsletter-  aktualne informacje o produktach i Sklepie rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej,
• Regulamin-  niniejszy dokument,
• Sklep-  oznacza serwis internetowy, pod którym Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dostępny pod adresem: www.eklektycznymishmash.pl.
• Sprzedawca-  Barbara Sobol z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. Krakowska 75b/2,
• Towar-  dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, tutaj: suplementy diety.
• Umowa-  oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,
• Zamówienie-  oświadczenie woli klienta mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, opisujące rodzaj i ilość zamawianego Towaru oraz dane niezbędne do wysyłki.

3. Składanie zamówień

• Klienci mogą składać Zamówienia przez całą dobę. 
• W celu złożenia zamówienia Klient wybiera interesujący go produkt i klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, następnie Klient wykonuje kolejne kroki w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty. 
• Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e- mail potwierdzający złożone zamówienie- wraz z informacją o zamówionych produktach oraz sposobie dostawy.
• W celu modyfikacji bądź anulowania zamówienia Klient powinien niezwłocznie po jego złożeniu skontaktować się ze Sprzedawcą (wysyłając wiadomość e-mail bądź telefonicznie).

4. Płatność oraz dostawa

Klientowi w Sklepie udostępnione zostały następujące metody płatności: 

• płatność przelewem na konto Sprzedawcy- numer rachunku bankowego (mBank) 90 1140 2004 0000 3802 4111 9302
• płatność online za pośrednictwem systemu płatności CashBill

Klientowi w Sklepie udostępnione zostały następujące metody dostawy na terenie Polski: Kurier InPost, Kurier DPD, odbiór osobisty.

5. Realizacja zamówień

• Wymogiem realizacji Zamówienie złożonego przez Klienta jest poprawne wprowadzenie danych osobowych i kontaktowych. 
• Jeżeli Klient niepoprawnie bądź niekompletnie uzupełni formularz Zamówienia Sprzedawca będzie podejmował próby kontaktu w celu potwierdzenia bądź uzupełnienia danych. Jeżeli Sprzedawcy nie uda się skontaktować w przeciągu 7 dni Zamówienie zostanie anulowane a środki zwrócone na konto, z którego została dokonana płatność.
• Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy. 
• Czas dostawy zależny jest od aktualnej ilości Zamówień. Zamówienia są realizowane chronologicznie.
• Produkty z Zamówienia są starannie pakowane w tekturową przekładkę oraz foliopak kurierski (bądź inne, jeśli wymagane) i wysyłane za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody dostawy. 
• Klient po otrzymaniu Zamówienia zobowiązany jest zweryfikować czy przesyłka nie została uszkodzona i jest zgodna z zamówieniem (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). Jeżeli Klient zauważy jakiekolwiek uchybienia odnośnie dostarczonej przesyłki powinien sporządzić w obecności kuriera Protokół szkody oraz niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację Sprzedawcy.

6. Prawo odstąpienia od umowy

• Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych w dowolnej, wybranej przez siebie formie.
• Czas na zwrot liczony jest od momentu wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
• Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w momencie, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar, który został otwarty po dostarczeniu.
• Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną (poprzez e-mail). 
• W momencie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (nie później niż 7 dni od dnia otrzymania towaru).
• Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, a na pewno nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, jaką poniósł Konsument za Towar do momentu jego otrzymania. 
• Zwrot środków dokonany jest w ten sam sposób, w jaki Konsument dokonał płatności, na wyraźne życzenie konsumenta sposób ten może zostać zmieniony. 
• Koszty zwrotu Towaru pokrywane są w całości przez Konsumenta – zgodnie ze stawkami wybranego przez Klienta przewoźnika. 

7. Reklamacje

• Klientowi przysługuje Prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru jeżeli okaże się on niezgodny bądź będzie posiadał wady.
• Klient winien złożyć reklamację drogą e-mailową, na adres sklep@eklektycznymishmash.pl
• Zaleca się, aby w reklamacji zawarte były takie informacje, jak: dane Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, opis wady, opis okoliczności, w jakich wystąpiła bądź mogła wystąpić wada oraz żądanie Klienta związane z wadą Towaru. Jeżeli Klient zauważy jakiekolwiek uchybienia odnośnie dostarczonej przesyłki, wymaga się, aby sporządził w obecności kuriera Protokół szkody i udostępnił go Sprzedawcy.
• Konsument zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Towar. W tym celu należy skontaktować się (e-mailowo bądź telefonicznie) ze Sprzedawcą.
• Sprzedawca odniesie się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie- nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 

8. Postanowienia końcowe

• Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim. 
• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawieranych przez dokonaniem zmian w Regulaminie stosuje się Regulamin, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy.
• Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2021